Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van dit-WERKt B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 61718637, hierna: ‘dit-WERKt’.

1. dit-WERKt

1.1 dit-WERKT biedt op een innovatieve manier hulp aan gebruikers bij het vinden van werk. dit-WERKt biedt gemak, informatievoorsprong op het gebied van vacatures en inzicht in de arbeidsmarkt.
1.2 De toegangsrechten van gebruiker worden beperkt na afloop van het bemiddelingstraject.
1.3 Gebruiker die rechtstreeks een abonnement afneemt bij dit-WERKt kan tegen het einde van elke lidmaatschapsperiode opzeggen tegen een opzegtermijn van één dag.
1.4 Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van dit-WERKt, kan dit-WERKt niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.
1.5 dit-WERKt biedt geen garanties voor werkende back-ups van de geüploade bestanden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups. Na beëindiging van het abonnement blijven de bestanden gedurende drie maanden toegankelijk voordat dit-WERKt deze bestanden van het platform verwijdert.
1.6 dit-WERKt verwerkt de persoonsgegevens enkel met het doel om de gebruiker te begeleiden naar een nieuwe baan, de persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2. Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van het platform van dit-WERKt, zal gebruiker een account aan moeten maken op de website van dit-WERKt.
2.2 Wanneer gebruiker een account heeft aangemaakt kan gebruiker zijn profiel en CV aanmaken, waarin wordt aangegeven welke opleidingen gebruiker heeft gevolgd, en wat voor baan gebruiker zoekt. Op basis van deze gegevens zal dit-WERKt tips, vacatures en opdrachten verstrekken aan gebruiker om zo gebruiker te begeleiden naar een nieuwe baan. Ook kunnen koppelingen worden gerealiseerd met social media van derden.
2.3 Gebruiker garandeert dit-WERKt dat de informatie die gebruiker verstrekt over haar persoonsgegevens zoals naam, CV, adres en e-mailadres, die aan dit-WERKt worden verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Accounts op fictieve namen of op naam van een ander zijn niet toegestaan, tenzij die andere persoon daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft gebruiker toestemming voor het opslaan en gebruik van zijn gegeven in verband met beheer van zijn account.
2.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens waaronder het wachtwoord van het account.
2.5 Het account is persoonlijk en gebruiker zal anderen geen toegang verlenen tot de diensten van dit-WERKt door middel van zijn account. Wanneer derden het account van gebruiker hebben gebruikt, dient gebruiker dit-WERKt daar direct van op de hoogte te stellen. Tot die tijd is gebruiker zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs indien gebruiker hier geen wetenschap van had of geen toestemming voor heeft gegeven.

3. Gegevens en bestanden

3.1 Alle gegevens en bestanden die Gebruiker upload zijn rechtmatig en passend en maken geen inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten van derden.
3.2 dit-WERKt behoudt zich het recht voor om (delen van) toegevoegde gegevens en bestanden te verwijderen indien zij onrechtmatig, inbreukmakend of onpassend wordt geacht. Gebruiker vrijwaart dit-WERKt voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door Gebruiker aan zijn account toegevoegde gegevens en bestanden.
3.3 Met het toevoegen van gegevens en bestanden aan het profiel en de website van dit-WERKt is Gebruiker respectvol toe naar derden en onthoud Gebruiker zich er bovendien van het verspreiden of gebruiken van materiaal met een commercieel of pornografisch karakter en van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van dit-WERKt te omzeilen.
3.4 Door bestanden, gegevens en/of materialen te delen via de diensten van dit-WERKt, staat Gebruiker er jegens dit-WERKt voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien daarvan en dat Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Gebruiker vrijwaart dit-WERKt en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit zijn handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Kosten die dit-WERKt maakt of de schade die dit-WERKt hierdoor lijdt zullen door Gebruiker worden vergoed.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Gebruiker erkent dat de diensten en de website van dit-WERKt vormgeving, inhoud, bestanden en programma’s bevat, waarvan de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan dit-WERKt, haar licentiegevers en/of andere gebruikers van de diensten van dit-WERKt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of op de website van dit-WERKt heeft als strekking om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.
4.2 dit-WERKt verleent onder de voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te gebruiken op de wijze en in het format zoals deze bestanden door dit-WERKt ter beschikking wordt gesteld.
4.3 Het is uitdrukkelijk verboden om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, substantiële delen of herhaald systematisch niet-substantiële delen van de gegevens her te gebruiken, tenzij dit-WERKt of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
4.4 Het verlenen van een gebruiksrecht op diensten van dit-WERKt behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van dit-WERKt.

5. Privacy

5.1 dit-WERKt beschermt de persoonsgegevens van de gebruiker volgens het geldende recht in Nederland.
5.2 dit-WERKt deelt de persoonsgegevens van de gebruiker met potentiële werkgevers, intermediairs en dergelijke partijen, om het doel te verwezenlijken dat de gebruiker een passende baan vindt. Daarnaast verwerkt dit-WERKt de gegevens van gebruikers anoniem en statistisch om haar dienst te verbeteren en om een terugkoppeling te kunnen geven aan haar opdrachtgevers.
5.3 Gebruiker heeft recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hem opgenomen gegevens.
5.4 dit-WERKt zal medewerking verlenen aan verstrekking van de persoonsgegevens van de gebruiker aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
5.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor met welke andere gebruikers en/of bedrijven van de diensten van dit-WERKt hij zijn gegevens en persoonsgegevens deelt.

6. Abonnement, prijzen en betaling

6.1 Gebruiker kan via zijn werkgever, re-integratiedienst, of uitkeringsinstantie worden aangemeld of rechtstreeks een abonnement afnemen bij dit-WERKt. Het abonnement wordt afgesloten voor de afgesproken termijn waarna de functionaliteit wordt beperkt tot één maand inzage in het eigen e-portfolio, indien het abonnement niet wordt verlengd. dit-WERKt verlengt het abonnement bij rechtstreekse afnemers stilzwijgend.
6.2 Na stilzwijgende verlenging kan de gebruiker het abonnement op ieder moment opzeggen tegen het einde van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van één dag.
6.3 Alle prijzen van de abonnementen of diensten van dit-WERKt zijn euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.4 Gebruiker betaalt voor de diensten van dit-WERKt de op de website van dit-WERKt vermelde tarieven, volgens de op de website van dit-WERKt aangegeven wijze, tenzij een derde partij in rechtstreekse overeenkomst met dit-WERKt zich heeft gecommitteerd voor de gebruiker te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling bij aanvang van het abonnement te worden betaald. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor bepaalde tijd zal dit-WERKt de verschuldigde betalingen voor de volgende abonnementsperiode vooraf incasseren. Bij voortzetting van de dienst voor onbepaalde tijd zal dit-WERKt de periodiek verschuldigde bedragen maandelijks vooraf incasseren.
6.5 Wanneer de werkgever of uitkeringsinstantie de gebruiker een periode een abonnement verschaft, zal dit-WERKt het bedrag voor de afgesproken periode eenmalig incasseren bij die werkgever of de uitkeringsinstantie.
6.6 Het staat dit-WERKt vrij om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De prijzen die op de website zijn vermeld zijn bindend. dit-WERKt is niet gehouden aan prijzen die per abuis een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

7. Opschorten en staken dienstverlening

7.1 In aanvulling op andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, is dit-WERKt op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de gebruiker in verband met haar diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan gebruiker te verlenen, in het bijzonder wanneer gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of de wet, niet tijdig betaalt of wanneer dit-WERKt van mening is dat het handelen van gebruiker schadelijk kan zijn voor gebruiker of voor anderen.
7.2 Indien het gebruik door gebruiker van een betaalde dienst van dit-WERKt wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft gebruiker geen recht op teruggave van reeds betaalde bedragen en zal dit-WERKt niet aansprakelijk zijn voor schade die hieruit voortvloeit.

8. Content van derden

8.1 Het is mogelijk dat er applicaties, inhoud en diensten van derden en/of links naar websites van derden via de diensten van dit-WERKt beschikbaar worden gesteld. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat dit-WERKt deze applicaties, inhoud en diensten heeft goedgekeurd of dat dit-WERKt deze inhoud heeft gecontroleerd. dit-WERKt is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties, inhoud en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de diensten van dit-WERKt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 dit-WERKt is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via de diensten van dit-WERKt beschikbaar worden gesteld.
9.2 dit-WERKt is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht waar o.a. onder wordt verstaan: technische storingen, DOS-Aanvallen en hacking. dit-WERKt is ook niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
9.3 dit-WERKt is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die dit-WERKt verricht en/of het gebruik van de website.
9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van dit-WERKt of haar bedrijfsleiding.

10. Overige bepalingen

10.1 Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van dit-WERKt is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van dit-WERKt is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.
10.2 De gebruiksvoorwaarden kunnen door dit-WERKt op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op de website van dit-WERKt is de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien gebruiker na een of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden het gebruik van de diensten van dit-WERKt voortzet, dan aanvaard gebruiker de aanpassingen onherroepelijk.
10.3 De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.